@ASDAIR
02-452-0747

นโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า


บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด
ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากผู้ใช้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
เว็บไซต์
โทรศัพท์
อีเมล
 
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เยาว์
หากผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริษัทอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองของผู้ใช้ให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากบริษัททราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ดังต่อไปนี้
เซิร์ฟเวอร์บริษัทของบริษัทในประเทศไทย
ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้หรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้
 
การบริหารจัดการภายในองค์กร
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัท บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้และผู้อื่นมากขึ้น

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ผู้ใช้เป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ บริษัทจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ใช้มีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 
สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent)
หากผู้ใช้ได้ให้ความยินยอม บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ผู้ใช้ให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ผู้ใช้มีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
 
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access)
ผู้ใช้มีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้  รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มาได้อย่างไร
 
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability)
ผู้ใช้มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 
สิทธิขอคัดค้าน (right to object) 
ผู้ใช้มีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ใช้สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 
สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction)
ผู้ใช้มีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ หากผู้ใช้เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อผู้ใช้ได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 
สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing)
ผู้ใช้มีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของผู้ใช้หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ผู้ใช้ขอให้บริษัทระงับการใช้แทน
 
สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification)
ผู้ใช้มีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 
สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint)
ผู้ใช้มีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้เชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิของผู้ใช้ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอใช้สิทธิจากผู้ใช้ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทปฏิเสธคำขอบริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ผู้ใช้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของผู้ใช้ บริษัทใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ใช้ไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยผู้ใช้สามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของบริษัทเท่านั้น หากผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ
หากผู้ใช้ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ดังนี้
 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด
143 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30  จอมทอง  จอมทอง  กรุงเทพมหานคร  10150
อีเมล info@asdair.com
เว็บไซต์ www.asdair.com
หมายเลขโทรศัพท์ 024520747

กรอกอีเมลเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชันพิเศษๆจากทางทางเรา
และยังได้ส่วนลดพิเศษอีกมากมาย